Bilogora

Među petnaestak područja i lokaliteta iz kategorije europske ekološke mreže Natura 2000 na području Virovitičko-podravske županije posebno se ističe Bilogora, koja se sastoji se od niza humaka i brežuljaka. Prevladavajuća staništa na ovom brdskom području su prostrane šume hrasta i graba te šume bukve. Podnožje je prekriveno livadama i obradivim površinama. Harmonična slikovitost područja uz bogatu floru i faunu, jezera, ribnjake, potoke, vinorodna područja te planinarske, pješačke i biciklističke staze čine Bilogoru vrlo atraktivnom turističkom destinacijom.

Go to Top